Algemene voorwaarden "Digital"

In de onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden betekent de term “Verkoper” de Uitgever van internetsites, nieuwsbrieven of ieder reclamemedium en/of zij n commerciële vertegenwoordiger, m.a.w. Rossel Advertising. De term “Koper” staat    voor   de    Adverteerder    of    zijn    vertegenwoordiger,    d.w.z.    een Aankoopcentrale of een Agentschap. Onderstaande bepalingen regelen het plaatsen van elektronische Advertenties. I edere  tegenstrijdige  voorwaarde  in  de  bestellingen  van  advertenties  of  op  de bestelbons wordt beschouwd als onbestaande, zonder dat die betwist hoeft te worden.  Iedere  afwijking  van  onderhavige  bepalingen  vereist  het  schriftelijke akkoord van de Verkoper ( de Uitgever). De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige bepalingen op ieder moment  te  wijzigen  en  zijn  klanten  daarvan  onmiddellijk  op  de  hoogte  te brengen .

1. OFFERTEAANVRAAG

- De  Verkoper  heeft  recht  op  een  antwoordtijd van minstens drie (3) werkd agen om offerteaanvragen van de Koper te beantwoorden.  Dit  biedt  de  Verkoper  de  tijd om  de nodige vragen  te stellen en na te gaan of er voldoende beschikbare ruimte is. .

2. OPTIES

- Wanneer  een  Koper  een  optie  neemt,  gelden  de  volgende regels: Iedere optie is geldig gedurende veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum waarop de optie wordt genomen. De Verkoper kan drie (3) opties op publiciteitsplaatsen cumuleren. In dat  geval  geeft  de  Verkoper  aan  de  Uitgever  of  het  Agentschap  het niveau door van de plaats van zij n optie in de optielijst. Wanneer de Koper een optie wil omzetten in een campagne, worden de houders van de twee andere opties daarvan binnen de vierentwintig (24)  uur  op  de  hoogte  gebracht  door  de  Verkoper.  Deze  houders hebben dan het voorrecht om hun opt ies om te zetten in een campagne binnen de twee (2) werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving, met een prioriteitsgraad die overeenstemt met het niveau van hun optie in de lijst .

3. LOOPTIJD BESTELBON

- De  bestelbon  moet  door  de  Koper  uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen voor het begin van de campagne ondertekend teruggestuurd   worden   naar   de   Verkoper,   zodat   de   Verkoper   de beschikbare ruimte binnen de twee (2) werkdagen vóór de campagne kan bevestigen.

4. VERANDERING OF ANNULERING VAN CAMPAGNES

- De Koper kan tot uiterl ijk   drie   (3)   werkdagen   voor   het   begin   van   de   campagne wijzigingen aanbrengen in de planning van de campagne. De camp agnes kunnen zonder bijkomende kosten maximaal twee (2) keer uitgesteld worden. Indien de Koper de campagne meer dan twee (2) keer verplaat st, dan heeft de Verkoper het recht om kosten aan te rekenen voor de nieuwe planning. Bestellingen  mogen  geheel  of  gedeeltelijk  worden  geannuleerd.  De aanvraag daartoe moet schriftelijk (e - mail, fax of brief) en uiterlijk vier (4) weken voor de opstartdat um van de campagne worden ingediend. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, zijn de volgende regels van toepassing: indien de aanvraag tot wijziging vijf (5) werkdagen voor de opstartdatum van de campagne wordt ingediend, betaalt de Koper van de campagn e de volledige waarde van de bestelbon. Annuleringen  die  betrekking  hebben  op  minisites,  sponsoring  en andere  producten,  worden  omwille  van  speciale  omstandigheden en van de meerkosten voor het werk dat eruit voortvloeit, geval per geval behandeld door d e Koper en de Verkoper. Indien  de  Verkoper  het  productiewerk  al  heeft  uitgevoerd,  dan  zijn annuleringen  niet  toegestaan  en  geven  ze  in  geen  geval  recht  op terugbetalingen, tenzij anders werd overeengekomen tussen Verkoper en Koper.

5. VERSPREIDINGSMATERIAAL  EN  URL’S,  TERMIJNEN

- Definitie:  De Rich - Media - banners zijn geschikt voor alle soorten banners die niet in het formaat GIF/JPEG staan. De  Koper  en  de  Verkoper  mogen  niet  uitgaan  van  de  goede  werking van  de  Rich - Media - banners.  Om  die  reden  moeten  de  adverteerd ers het verspreidingsmateriaal tijdig doorsturen, zodat de Verkoper de tijd heeft om de banners te testen voor het begin van de campagne. Indien de  Koper  of  de  Verkoper  van  mening  is  dat  de  testresultaten  niet bevredigend zijn, zal de Rich - Media - banner wor den vervangen door een default banner. Om die reden moet de Koper een extra banner in GIF/JPEG voorzien voor iedere Rich - Media - banner. Termijnen:  Voor  campagnes  in  gif,  jpeg,  of  een  animated  gif:  drie  (3) werkdagen voor de opstartdatum van de campagne. V oor   Rich - Media - campagnes   (Take - over,   integratie,   sponsoring, expandable en video): vijf (5) werkdagen voor de opstartdatum van de campagne. Voor  campagnes  die  aangeleverd  worden  door  derde  partijen:  de codes  moeten  acht  (8)  werkdagen  voor  de  opstartdatum van  de campagne worden doorgestuurd. Indien de Koper voornoemde termijnen niet naleeft, kan de Verkoper niet garanderen dat de campagne van start gaat op de oorspronkelijk voorziene  datum.  In  dat  geval  wordt  de  campagne  beschouwd  als begonnen  op  de  oorspro nkelijk  voorziene  datum.  De  afdrukken  die niet  werden  geleverd  omdat  er  vertraging  was  in  de  leveringstermijn voor het verspreidingsmateriaal, worden niet gecompenseerd. De  Verkoper  verbindt  zich  ertoe  om  de  campagne  zo  snel  mogelijk online te zetten. Indien  de  URL  voor  de  publicatie  niet  toegankelijk  is  of  indien  die verwijst naar een foutpagina, brengt de Verkoper de Koper hiervan via e - mail op de hoogte en zal de URL tijdelijk worden vervangen door de URL van de homepage van de klant (indien beschikb aar), tot wanneer de  oorspronkelijke  URL  opnieuw  bruikbaar  is.  De  afdrukken  die werden  geleverd  tijdens  de  periode  van  onbeschikbaarheid,  worden beschouwd als normaal afgeleverde afdrukken.

6. STANDAARD BENAMINGSOVEREENKOMST

- Wanneer het verspreidingsmateriaal w ordt geleverd door de Traffic - afdeling van de Koper, voegt de Verkoper de naam van de banner in de adserver in zoals die verschijnt in het Traffic - rapport of zoals die werd doorgegeven door de  Koper.  Indien  nodig  moet  de  naam  de  taalcode  bevatten  (twee kar akters  fr,  nl,  uk  of  iets  anders).  De  naam  die  aan  de  banner  wordt gegeven,  zal  gebruikt  worden  in  alle  rapporten  die  naar  de  Koper worden verstuurd.

7. WIJZIGINGEN IN BANNERS

- De   Verkoper   brengt   in   geen   geval wijzigingen aan (met inbegrip en zonder beperking va n een verandering van de grootte) in het verspreidingsmateriaal zonder de Koper daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. De Koper is niettemin verplicht om  het  verspreidingsmateriaal  door  te  sturen  dat  overeenkomt  met  de door    de    Verkoper    opgegeven    crit eria    (formaten    cfr.    IAB/Casie Standards).

8. ONTVANGSTBEVESTIGING VAN DE BANNERS

- Tenzij    anders overeengekomen, verbindt de Verkoper zich ertoe om, wanneer hij het verspreidingsmateriaal  heeft  ontvangen,  de  Koper  of  zijn  technisch verantwoordelijke een e - mail t e sturen waarin hij de ontvangst van de banners bevestigt. In die e - mail zijn de naam van de campagne, de naam van  de  banners  en  de  datum  en  het  uur  waarop  de  banners  werden verstuurd,   vermeld.   Er   wordt   tevens   bevestigd   of   de   banners beantwoorden aan de cr iteria die de Verkoper oplegt. De bevestigingse - mail  moet  verstuurd  worden  naar  de  persoon  die  de  bestelbon  heeft ondertekend.

9. TIMING VAN DE RAPPORTERING

- Tenzij  anders  overeengekomen, verbindt  de  Verkoper  zich  ertoe  om  de  Koper  om  de  twee  weken  een campagne rapport  door  te  sturen.  Het  definitieve  campagnerapport wordt  uiterlijk  één  week  na  het  einde  van  de  campagne  doorgestuurd naar de Koper.

10. KREDIET VOOR NIET - GELEVERDE AFDRUKKEN

- Vooraleer de campagne online wordt  gezet, moeten de Koper en de Verkoper een akkoo rd sluiten over de manier waarop wordt omgegaan met  afdrukken  die aan  het einde van de campagne niet werden geleverd. Er moet worden vastgelegd of de Koper  zal  worden  terugbetaald  voor  het  aantal  niet  geleverde  afdrukken, dan wel of de Koper een krediet  za l ontvangen ter waarde van het aantal niet geleverde afdrukken.

11. WEIGERINGSRECHT VAN DE UITGEVER

- De Uitgever (de Verkoper) kan de publicatie of voortzetting ervan weigeren, opschorten of stopzetten zonder dat hij enige schadevergoeding aan de Adverteerder (de Koper), opdrachtgever   of   aan   een   derde   is   verschuldigd,   zelfs   indien   de bestelling van de advertentie al werd aanvaard of al gedeeltelijk werd uitgevoerd.  Dit  geldt  voor  iedere  reclame  of  elektronische  advertentie die  indruist  tegen  de  openbare  orde,  de  g oede  zeden,  de  ethische reclamecodes, het redactie - of handelsproject van de ondersteuning, of waarvan de inhoud kwetsend is voor de lezers of de aansprakelijkheid van  de  Uitgever  ten  opzichte  van  derden  in  gevaar  brengt.  Deze weigering wordt schriftelijk meegedeeld aan de opdrachtgever op ieder moment, zodra er kennis is genomen van de advertentie.

12. TARIEVEN EN FACTURATIE

- De Verkoper behoudt zich het recht voor om  de  prijzen  van  zijn  producten  op  ieder  moment  te  wijzigen.  De publicatie  van  een  elektronische advertentie  wordt  echter  door  de Uitgever (de Verkoper) gefactureerd aan de Koper in overeenst emming met de geldende tarieven. De  gefactureerde  prijzen  staan  in  euro,  btw  inbegrepen,  uitgezonderd deelname   in   de   verwerkings - en   verzendingskosten   en   exclu sief verbindingskosten  en/of  communicatiekosten,  die  ten  laste  van  de Koper blijven. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment  van  de  bestelling,  onder  voorbehoud  van  eventuele  tikfouten of  wijzigingen  van  het  btw - tarief  en  op  voorw aarde  dat  de  bestelling voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van de offerte aankomt. Iedere   wijziging   van   het   toepasselijke   tarief   wordt   automatisch doorgerekend in de productprijzen, btw inbegrepen.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER OF TUSSE NPERSOON

Indien de Koper aan de Uitgever (de Verkoper) vraagt om de factuur voor de publicatie van een elektronische advertentie naar een derde partij te sturen, dan erkent de Koper dat hij handelt als opdrachtgever van de fysieke of rechtspersoon in wiens naam de factuur moet worden opgesteld (hierna de “Opdrachtgever” genoemd) en bevestigt hij dat alle verbintenissen die werden aangegaan krachtens onderhavige overeenkomst, werden genomen in naam en voor rekening van die Opdrachtgever. In die veronderstelli ng blijft de Koper de solidaire mededebiteur met de Opdrachtgever voor alle verplichtingen die in naam van deze Opdrachtgever werden aangegaan. Hij betaalt deze factuur bij de eerste vraag daartoe en de betaling wordt pas beschouwd als voldaan wanneer hij daarvoor zelf of door een derde het betalingsbewijs heeft geleverd. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in bovenstaande alinea, mag de  Uitgever  steeds  eisen  dat  de  Opdrachtgever  hem  een  schriftelijke bevestiging  levert  van  de  bestelling  van  een  elektr onische  advertentie of van de goedkeuring van een imprimatur.

14. BETALINGSVOORWAARDEN

- De betalingstermijn mag de dertig dagen vanaf het versturen van de factuur niet overschrijden. Facturen die op hun  vervaldag  niet  zijn  betaald,  worden  van  rechtswege  en  zonder ingebrekestelling   vermeerderd   met   een   boete   van   15%,   met   een minimum van honderd vijftig euro (€ 150,00), alsmede met wettelijke interesten, berekend vanaf de vervaldag van de factuur. CONDITIONS GÉNÉRALES ‘ DIGITAL’

15. VERVROEGDE  BEËINDIGING – OPSCHORTING

- Zonder  afbreuk  te doen aan de andere rechten waa rover ze beschikken krachtens de wet, kan  iedere partij  de  overeenkomst  beëindigen indien  ze vaststelt  dat de andere partij een of meerdere clausules van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden  niet  naleeft,  of  indien  de  andere  partij  haar contractuele ver plichtingen niet nakomt, vijf (5) dagen nadat zij werd opgeroepen om haar verplichtingen na te komen. Iedere partij kan de overeenkomst trouwens onmiddellijk, middels een aangetekende brief, beëindigen in geval van faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie van de andere partij of onderhandelen over de  betalingstermijnen  met  haar  schuldeisers.  In  dat  geval  wordt  de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. De  ontbinding  van  de  overeenkomst  om  welke  reden  dan  ook  heeft geen enkele invloed op de recht en van de ene partij ten opzichte van de  andere  wat  schadevergoeding en  verschuldigde  interesten betreft tijdens de periode die aan de ontbinding voorafgaat. In geval van ontbinding van de overeenkomst door een van de partijen, moeten  beide  partijen  hun  p restaties  blijven  uitoefenen  tot  aan  de daadwerkelijke  ontbindingsdatum,  zonder  afbreuk  voor  elk  van  hen om schadevergoeding en intresten van de ander  te eisen.

16. OVERMACHT

- De Verkoper gaat enkel een middelenverbintenis aan. De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht en staking, handelingen  tegen  de  staat,  oorlog,  oproer  of  omwille  van  iedere andere gelijkaardige reden, net zomin als bij technische problemen die te wijten zijn aan andere ondernemingen en de klant (bijvoorbeeld bij verbindingspro blemen  door  telecommunicatiebedrijven,  problemen bij  toeleveringsbedrijven  of  in  de  infrastructuur  van  de  klant).  De Verkoper  is  niet  aansprakelijk  voor  fouten  die  voortvloeien  uit  het gebruik  van  onjuiste  software  en/of  verkeerd  materiaal  voor  de presenta tie (browser bijvoorbeeld). De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van aanvallen door hackers, informaticavirussen of andere technische aanvallen op het  platform  door  onbevoegde  derden.  De  Verkoper  verbindt  zich ertoe om actuele beveiliging smaatregelen te treffen en die regelmatig te updaten (antivirus, firewall). De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan de systemen  van  derden  en  die  via  interfaces  verbonden  zijn  met  het systeem   van   de   Verkoper   (handelssystemen, targetingsystemen, hosting, rich media, enzovoorts) of voor fouten die te wijten zijn aan het gebruik van deze systemen.

17. INTELLECTUELE EIGENDOM

– 17.1 Gebruik   van   merktekenen De Koper  (de  Adverteerder)  kent  de  Verkoper  een  niet - exclusieve  en kostenloze  gebruiks - en reproductielicentie  toe  voor  zijn  merken, logo’s, tekeningen en modellen, grafische kaart enzovoorts, waarbij de uitvoering van onderhavige overeenkomst het enige doeleinde is. Die licentie wordt toegekend voor de hele wereld en enkel zolang de onderhavig e overeenkomst loopt. 17.2 Gebruik van inhoud : De Koper (de  Adverteerder)  kent  de  Verkoper,  enkel  voor  de  looptijd  van onderhavige   overeenkomst   en   voor   de   hele   wereld,   het   niet - exclusieve   recht   toe   op: reproductie   van   de   inhoud   van   de elektronische Advertenti es op de website of meerdere websites van de Uitgever (de Verkoper); afbeelding van de inhoud van de elektronische Advertenties voor de gebruikers van de website die de inhoud in kwestie reproduceren; communicatie  aan  het  publiek  van  de  inhoud  van  de elektr onische  Advertenties  bij  de  gebruikers  van  de  website  van  de Uitgever (de Verkoper). Ieder  ander  gebruik  door  de  Uitgever  (van  de  Verkoper)  van  de elektronische   Advertenties   vereist   het   voorafgaande   schriftelijke akkoord   van   de   Koper   (de  Adverteerder),   met name   voor   iedere wijziging, vertaling in iedere andere taal dan die van de website die de inhoud  in  kwestie  weergeeft,  iedere  creatie  van  gratis  of  betalende afgeleide producten, iedere commerciële verdeling of iedere andere niet voorziene     of     niet     door     de geldende     toepasselijke     wetten voorgeschreven exploitatie.

18. BEHEER VAN DE INDIVIDUALISEERBARE GEGEVENS

- De   Koper onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks     of     onrechtstreeks,     onmiddellijk     of     uitgesteld,     van persoon sgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten  om  dit  te  doen – die  niet  strikt  beperkt  is  tot  een  efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op de website(s) van de Uitgever de Verkoper). Bij niet nalevin g hiervan, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn recht tot volledige betaling van de bestelling.

19. DIVERSE BEPALINGEN

- De  partijen  kunnen  hun  rechten  en  plichten niet  zonder  voorafgaand  akk oord  van  de  andere  partij  geheel  noch gedeeltelijk overdragen. Onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden omvatten alle akkoorden tussen  de  partijen  over  onderwerpen  die  erin  worden  behandeld.  Ze annuleren  en  vervangen  ieder  eventueel  vroeger  afgesloten  akk oord, regeling  of  contractueel  document.  Elk  van  de  partijen  verbindt  zich ertoe  om  zich  niet  te  beroepen  op  enige  clausule,  voorwaarde  of algemene    voorwaarde    die    niet    is    opgenomen    in    onderhavige voorwaarden, in de bijlagen of de aanhangsels. De   nietighe id   of   eventuele   ongeldigheid   van   een   of   meerdere bepalingen  in  onderhavige  Algemene  verkoopvoorwaarden  hebben geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Iedere   wijziging,  aanpassing  of   verbetering   die   de   partijen   willen aanbrengen in onderhavige overeenkomst, moet worden opgenomen in een schriftelijk aanhangsel dat ondertekend werd door de partijen. Het  feit  dat  een  partij  geen  gebruik  maakt  van  een  rech t  dat  haar  is toegekend   door   onderhavige   Algemene   verkoopvoorwaarden,   kan nooit worden beschouwd als het opgeven van dit recht in de toekomst .

20. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

- Het  Belgische recht is steeds van toepassing. Iedere  betwisting  die  niet in  der  minne  tussen  de  partijen  kan  worden geregeld,   zal   voor   de   bevoegde   rechtbank   van   het   gerechtelijke arrondissement van Brussel worden gebracht, die zetelt in het Frans.

Algemene voorwaarden "Print"

De volgende bepalingen regelen de uitvoering van advertenties. Elke andersluidende voorwaarde in bestellingen van advertenties of op bestelbonnen wordt als onbestaande beschouwd, zonder dat deze betwist dient te worden. Voor elke afwijking van de onderhavige bepalingen is het schriftelijk akkoord van de “de uitgever” vereist.

1. AANSPRAKELIJKHEID

- 1.1. “De uitgever ” heeft het recht om boven of onder elke advertentie een nummer of een teken te plaatsen of om op een andere manier duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat. 1.2. “De uitgever” heeft altijd het recht om , wanneer hij hi erom gevraagd wordt , de identite it van de opdrachtgever mee te delen. 1.3. De advertenties verschijnen uitsl uitend onder de verantwoordelij kheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor eventuele schade aan derden door de inhoud of de vorm van de advertentie. “De uitgever” heeft steeds het recht de opdrachtgever te betrekken in elke procedure die ingeleid zou worden te zijnen laste door een derde naar aanleiding van de publicatie van de advertentie. De betaling van de opgelopen gerechtskosten naar aanleiding van een dergelijke procedure kan verhaald worden op de opdrach tgever. “De uitgever” zal de ter ugbetaling door de opdrachtgever eisen van elk bedrag waartoe “de uitgever” veroordeeld zou worden als vergoeding van schade naar aanleiding van de inhoud of de vorm van de advertentie, also ok van de gerechtskosten die “de uitgever” zou moeten betalen naar aanleiding van een dergelijke procedure. Als de advertentie fotomateriaal bevat, wordt verondersteld dat de opdrachtgever van de gefotografeerde personen en van de fotograaf de toelating he eft verkregen om dit materiaal te gebruiken in de advertentie. In het algemeen verbinden de klanten zich ertoe houder te zijn van de reproductierechten van documenten, logo’s, tekeningen, enz. die zij ons voor publicatie aanleveren. 1.4. Indien naar aanleiding van een vordering tot staking of andere procedure , een gerechtelijk bevel wordt afgeleverd voor de invoeging van een geco r rigeerde tekst of desgevallend de publicatie van een uittreksel of de volledige tekst van een vonnis, dan zal de opdrachtgever van de betwiste opdracht de kosten voor de opgelegde publicatie dienen te betalen tegen de normale tariefvoorwaarden. 1.5. Indien een advertentie aanleiding heeft tot een recht van antwoord, heeft “de uitgever” het recht om te beslissen of al dan niet een gevolg zal worden gegeven aan dit recht van antwoord. De adverteerder is in ieder geval verplicht om de advertenti eruimte die wordt ingenomen door dit rech t van antwoord te betalen tegen de normale tariefvoorwaarden.

2. RECHT VAN WEIGERING

– “De uitgever” kan de publicatie of de voortzetting ervan weigeren, opschorten of stopzetten zonder dat een vergoeding verschuldigd is aan de adverteerder, aan de opdrachtgever of aan een derde, ook al werd de bestelling van de advertentie aanvaard of reeds in uitvoering gebracht, indien de reclame of advertentie in strijd zou zijn met de openbare orde, de goede zeden, de ethische gedragscodes inzake reclame, het editoriaal of commercieel project van het medium of waarvan de inhoud van aard zou zijn om de aa nsprakelijkheid van “de uitgever” in te roepen tegenover derden. Deze weigering wordt schriftelijk meegedeeld aan de opdrachtgever.

3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE TUSSENPERSOON

– Elke tussenpersoon, al dan niet handelaar, is aansprakelijk voor de advertenties en publicaties die hij laat plaatsen alsook voor de betaling ervan, ook wanneer de factuur aan derden werd gericht. Hij dient deze te betalen op het eerste verzoek en zal pas bevrijd worden van betaling wanneer het bewijs van betaling door hem of door een derde wordt geleverd.

4. VERANDERING OF ANNULERING VAN CAMPAGNES

- De Koper kan tot uiterl ijk   drie   (3)   werkdagen   voor   het   begin   van   de   campagne wijzigingen aanbrengen in de planning van de campagne. De camp agnes kunnen zonder bijkomende kosten maximaal twee (2) keer uitgesteld worden. Indien de Koper de campagne meer dan twee (2) keer verplaat st, dan heeft de Verkoper het recht om kosten aan te rekenen voor de nieuwe planning. Bestellingen  mogen  geheel  of  gedeeltelijk  worden  geannuleerd.  De aanvraag daartoe moet schriftelijk (e - mail, fax of brief) en uiterlijk vier (4) weken voor de opstartdat um van de campagne worden ingediend. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, zijn de volgende regels van toepassing: indien de aanvraag tot wijziging vijf (5) werkdagen voor de opstartdatum van de campagne wordt ingediend, betaalt de Koper van de campagn e de volledige waarde van de bestelbon. Annuleringen  die  betrekking  hebben  op  minisites,  sponsoring  en andere  producten,  worden  omwille  van  speciale  omstandigheden en van de meerkosten voor het werk dat eruit voortvloeit, geval per geval behandeld door d e Koper en de Verkoper. Indien  de  Verkoper  het  productiewerk  al  heeft  uitgevoerd,  dan  zijn annuleringen  niet  toegestaan  en  geven  ze  in  geen  geval  recht  op terugbetalingen, tenzij anders werd overeengekomen tussen Verkoper en Koper.

- MAGAZINES : 1. Een wijziging in de campagne is mogelijk middels voorafgaande kennisgeving, 8 weken vóór de datum van ter perse gaan en op voorwaarde dat enerzijds de beschikbaarheden qua planning zo’n wijziging toelaten en anderzijds het aanvankelijk op de bestelbon voor de campagne voorziene budget niet wordt verlaagd. Deze wijziging kan enkel een uitstel van hoogstens drie (3) maanden inhouden. Een eventuele verlaging wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering, zoals bedoeld in artikel. 2. Zij moet schriftelijk worden aangevraagd. Het toepasselijke tarief is het op het moment van plaatsing geldende tarief. Elke wijziging in min van om het even welke advertentieopdracht of die bovenstaande termijnen niet respecteert, geeft altijd aanleiding tot het herberekenen van het tarief van de overgebleven inlassingen. 3. De bestelling kan geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd indien deze annulering 8 weken vóór de datum van ter perse gaan schriftelijk wordt meegedeeld. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, moet de Adverteerder een afkoopsom betalen die gelijk is aan het volledige bedrag van de annulering, exclusief taksen. De coverpagina’s, de inlegbladen en de speciale formules die schriftelijk werden gereserveerd zijn niet annuleerbaar.

5. SPECIFICATIE

- 5.1. “De uitgever” heeft het recht om overeenkomstig de tariefvoorwaarden een hogere prijs aan te rekenen voor inlassingen op specifieke datums of op specifieke plaatsen van de krant. 5.2. De inlassing op een specifieke plaats, een bepaalde datum of de exclusiv iteit van kleur op de pagina kan niet worden gegarandeerd. Alle instructies in die zin worden gelijkgesteld met gewone voorkeuren waarmee in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden. In geen geval kan het feit dat niet aan deze voorkeuren werd vol daan, aanleiding geven tot het recht op schadevergoeding of prijsvermindering . 5.3. Wanneer de adverteerder vraagt om een advertentie nog slechts in één enkele kran t of één enkele editie te publiceren, terwijl de gevraagde inlassing bedoeld was voor meerde re kranten of edities, dan dient hij de in de tariefvoorwaarden vastgelegde prijs te betalen zonder aanspraak te kunnen maken op een korting. 5.4. Behouden s andersluidende overeenkomst staat het “de uitgever” vrij om de lettertypes en de paginaopmaak te kiezen.

6. MATERIAAL

- 6.1. Het te gebruiken materiaal moet binnen de in de tariefvoorwaarden vastgelegde termijn toekomen op het kantoor van de krant. 6.2. De adverteerder moet drukklaar materiaal aanleveren dat voldoet aan de bijzondere eisen van het drukpr ocedé. De illustratie, de tekst en eventueel het sleutelnummer vormen een geheel. “De uitgever” heeft het recht om materiaal te weigeren waarvan de kwaliteit of esthetiek te wensen overlaat. Vergissingen of fouten naar aanleiding van onvolledig, minderwaar dig of niet - conform materiaal kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, prijsvermindering of nieuwe inlassing. Als de klant geen gebruiksklaa r materiaal levert, worden realisatiekosten aangerekend. De krant is niet aansprakelijk voor vergissingen in reclamemateriaal indien dit voor druk werd goedgekeurd door de adverteerder, indien het per telefoon, fax of mondeling werd meegedeeld, indien het onvolledig, slecht geschrev en of slecht opgesteld is. De krant wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de vertaling en de opmaak van advertenties in andere talen dan die van de krant. 6.3 . “De uitgever” kan niet aansprakelijk worden geste ld in geval van verlies of schade naar aanleiding van het aangeleverde materiaal. 6.4. Het materiaal wordt gedurende zes maanden na de inlassing ter beschikking gehouden van de adverteerder. Na deze termijn wordt het vernietigd.

7. BEWIJSNUMMER

–De opdrachtgever ontvangt 1 exemplaar van de e ditie van de krant waarin zijn advertentie is verschenen, behalve voor advertenties in rubrieken van m inder dan 50 mm /kol. Elk bijkomend bewijsnummer wordt in rekening gebracht.

8. TARIEVEN

- 8.1. De advertenties worden ingelast tegen het tarief dat geldig is op het moment van de i n lassing. “De uitgever” heeft het recht om het tarief van de advertentie en/of de kolombreedte op elk moment te wijzigen. 8.2. De reproductie - of opmaakkosten zijn ten laste van de adverteerder.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

- 9.1. De opmaak of aanvaarding van wissels leidt niet tot schuldvernieuwing. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de krant, taksen ten laste van de opdrachtgever, netto e n zonder korting, met uitsluiting van elke wisselbrief behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst. 9.2. De advertentie dient vooraf betaald te worden behoudens uitdrukkelijke afwijking. In geval van afwijking kan een voorschot worden geëist. Bovendien kan de betalingstermijn niet worden verlengd tot meer dan dertig dagen vanaf de verzending van de factuur. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag behoudt de krant zich het recht v o or om de lopende reclame op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding en onder voorbehoud van haar rechten. 9.3. Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15% met een min im um van 150,00 euro, alsook met wettelijke intresten berekend op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de f actuur.

10. WIJZIGINGEN

– Als de gereserveerde ruimte te klein is om het aangeleverde tekst - en beeldmateriaal te bevatten, wordt ze overeenkomstig aangepast. De minimale karaktergrootte bedraag t evenwel 6,5 punt en en de mi ni male letterbreedte bedraag t 6 punten, waardoor de gebruikte ruimte groter kan zijn dan de gereserveerde ruimte. De prijs wordt bepaald door de effectief gepubliceerde ruimte.

11. VERTALINGEN

- 11.1. “De uitgever” heeft steeds het recht om de in een andere taal dan die van de krant opgestelde advertenties te vertalen. Voor vertalingen uit andere talen dan die van de krant, wordt een vergoeding aangerekend. 11.2. “De uitgever” kan er evenwel voor kiezen de advertentie niet te vertalen en de vertaling aan de opdrachtgever te vragen. 11.3. “De uitgever” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of verplicht worden tot een prijsvermindering in geval van fouten in het taalgebruik van een advertentie die opgesteld was in een andere taal dan die van de krant of die vertaald werd door “de uitgever”.

12. KLACHTEN

- 12.1. Klachten zijn niet ontvankelijk: - indien ze niet binnen vijf werkdagen na het verschijnen van de advertentie worden ingediend per brief gericht aan het kantoor van de krant; - indien de adverteerder het ontwerp of de proef van de advertentie voor druk goedkeurde; - indien het order per telefoon, fax of mondeling werd overgemaakt, indien het slecht leesbaar is geschreven of slecht op gesteld. 12.2. Kennelijke fouten, drukfouten, de slechte kwaliteit van de weergave van de tekst en/of de afbeelding kunnen in geen geval, onder voorbehoud van opzettelijke fout, aanleiding geven tot schadevergoeding of een prijsvermindering. 12.3. Er is ge en enkele schadevergoeding of prijsvermindering verschuldigd indien de oplage van de krant werd verlaagd om redenen buiten de wil van “de uitgever” om. 12.4. Klachten met betrekking tot facturen moeten schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na de da tum van verzending van de factuur, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur, op het kantoor van de krant, op straffe van onontvankelijkheid. 12.5. De eventuele aansprakelijkheid van “de uitgever” in hoofde waarvan en om welke reden ook, is tegenover de opdrachtgever in ieder geval beperkt tot het verschuldigde bedrag voor de inlassing van de advertentie.

13. DOMICILIËRING VAN DE ADVERTENTIES

- 13.1. De adverteerder kan de anonimiteit behouden en antwoorden op de advertentie die hij laat inlassen, laten richten aan de krant. In dit geval worden de antwoorden gedurende twee weken na de laatste inlassing ter beschikking gehouden van de adverteerder of op zijn verzoek ve rzonden op zijn kosten. Na deze termijn behoudt de krant zich het recht voor deze correspondentie te vernietigen. Reclamedrukwerk wordt nooit doorgestuurd aangezien ze niet het door de adverteerder verwachte antwoord vormen, maar een reclame voor rekening van derden. 13.2. Indien de opdrachtgever geen woonplaats heeft in België, heeft “de uitgever” het recht om bij het plaatsen van de bestelling te vragen dat een verantwoordelijke wordt aangeduid met woonplaats in België.

14. OVERMACHT

– Omstandigheden zoals ee n staking, een overstroming, een brand en gelijksoortige gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht van zodra ze de uitvoering van de bestelling vertragen of verhinderen. “De uitgever” dient geen bewi js te leveren van het onvoorzienbare of onvermijdbare karakter van dergelijke omstandigheden.

15. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

- 15.1. Het Belgisch recht is in ieder geval van toepassing . 15.2. Elke betwisting tussen de partijen d ie niet in der minne kan worden geregeld, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap .

= Dienst benut binnen de EU door een btw - plichtige afnemer Art 21, §3, 7° van het Wetboek = Dienst benut buiten de EUR Art 21, §3, 7° van het Wetboek = Internationale organisaties Art 42, §3, 3° van het Wetboek = Diplomatieke zendingen en consulaire posten Art 42, §3, 1° van het Wetboek = Personeel van buitenlandse diplomatieke zendingen of consu laire posten Art 42, §3, 2° van het Wetboek = Bewijsstukken omzendbrief btw nr. 82 15/12/1970 WETBOEK VRIJSTELLING BTW