Privacybeleid

Waarover gaat het ?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door Rossel & Cie N.V., Sud Presse N.V, VLAN Group N.V., hun dochterondernemingen en kleindochtervennootschappen (hierna "ROSSEL Groep" of "wij" genoemd) valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (genaamd AVG of GDPR in de Engelse versie) van 27 april 2016, met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Sinds het begin van haar bestaan, beheerde onze persgroep op redelijke wijze persoonsgegevens van zijn lezers en nadien van zijn internauten, gerechtvaardigd door journalistieke, administratieve en commerciële doeleinden van het bedrijfsleven, gedurende beperkte tijdspannes. In de loop der tijd heeft onze persgroep procedures ingevoerd voor de bescherming van databanken en persoonlijke gegevens zelf.

Ons doel is om in deze richting verder te gaan, zodat u ons uw vertrouwen blijft geven om uw persoonlijke gegevens met respect te beheren en u de controle erover te laten.

Over welke persoonlijke gegevens hebben we het ? Deze die de ROSSEL Groep persoonlijk over u verzamelt en de manier waarop ze deze gebruiken. Als zodanig wordt elke persoon die werkzaam is in de rechtspersonen van de ROSSEL Groep die persoonlijke gegevens verzamelen, "verwerkingsverantwoordelijken" van persoonsgegevens genoemd.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleidvoor meer informatie.

Ons privacybeleid is gebaseerd op de relaties die tussen ons bestaan:

 • U abonneert zich op een tastbare of digitale publicatie : uw namen,  voornamen, abonnementsnummers, postbezorgingsadres, IP-adres, e-mailadres, bankrekening, enz. worden verzameld;
 • U koopt een tastbaar stuk, zoals een boek, een fiets, een  televisie, een plaats voor een show, een dienst, als onderdeel  van een koppelaanbieding, bijvoorbeeld : andere persoonlijke  financiële of bankgegevens kunnen toegevoegd worden in geval van bankdomiciliëring of indien U een beroep doet op een kredietinstelling. Uw  persoonlijke gegevens zullen dan met de laatstgenoemden worden gedeeld, die  ook alle waarborgen moeten bieden om ze te beschermen;
 • U neemt deel aan een wedstrijd : naast de persoonlijke gegevens die  een deelnemer en een winnaar zouden moeten identificeren, mag uw  toestemming worden gevraagd voor andere gebruiksdoeleinden van  uw persoonlijke gegevens om meer informatie van ons of van andere organisatoren van wedstrijden te ontvangen.

Welke persoonlijke gegevens houden we en uit welke bronnen worden ze gehaald ?

We verzamelen en bewaren verschillende soorten persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, een goed of een abonnementsdienst koopt, wanneer u ons in een welbepaald kader contacteert, en wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele apps en onze sociale media-pagina's. Al deze bronnen worden aangevuld met het gebruik van cookies.

Meer concreet :

 • Bij het gebruik van onze websites of onze mobiele applicaties,  verzamelen we persoonlijke gegevens zoals de browser en het  toestel dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie,  de site die u bezocht vóór de onze, functies die al dan niet worden gebruikt op onze site / applicatie of de site die u bezoekt wanneer u de  onze verlaat . Zie ons Cookiesbeleid.
 • Wanneer u een sociale netwerkfunctie op onze website of applicaties gebruikt en deze publiceert op deze sociale netwerken, zal het sociale netwerk in kwestie ons persoonlijke informatie over u verstrekken;
 • Als we persoonlijke gegevens over of aangaande kinderen verzamelen, kunnen we deze alleen met toestemming van de ouders valideren .

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens ?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden die systematisch worden aangeboden met uw voorafgaande toestemming: een nieuwsbrief ontvangen, een abonnement nemen op een publicatie, een tastbaar of digitaal product kopen, deelnemen aan een wedstrijd, deelnemen aan een promotie-evenement, informatie delen, enz. Maar ook voor prospectiedoeleinden en voor situaties waar de wet dit vereist. In een contractuele context kunnen we bijvoorbeeld, afhankelijk van de aard van onze dienst, uw persoonlijke gegevens of uw factuurgegevens opnemen.

Meer concreet :

 • Voor de uitvoering van een contract met u gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken, betaling te verkrijgen en u een klantendienst te bieden;
 • Om onze legitieme zakelijke belangen na te streven, zijn uw persoonlijke gegevens noodzakelijk:
 • Voor marktonderzoek en analyse om onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren;
 • Voor commerciële prospectie;
 • Om fraude, misdaad of wangedrag, of elk ongeoorloofd gebruik van onze netwerken, onze tastbare of digitale diensten te voorkomen of op te sporen en om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te verzekeren;
 • Om onze intellectuele eigendomsrechten (merken, inhoud, enz.) of die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te beschermen;
 • Om uw profiel te maken (zonder het gebruik van persoonlijke gegevens) om ons te helpen onze services voor u aan te passen.

Delen we uw persoonlijke gegevens ? Met wie en waarom ?

We kunnen inderdaad uw persoonlijke gegevens, binnen de juridische entiteiten van de ROSSEL Group, delen met een partner die evenementen, prijsvragen, al dan niet commerciële acties organiseert, evenals andere derden die betrokken zijn bij een verkoop of een dienst verstrekken. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag al dit delen alleen met uw toestemming plaatsvinden en zolang elke partner (genaamd "Ontvanger" of "Subverwerker") met ons een overeenkomst sluit en met hetzelfde respect als het onze voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Hetzelfde kan gelden voor partners die belangrijke spelers zijn in de digitale wereld (met name Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft) en die zeer belangrijke diensten aanbieden aan zowel internetgebruikers als bedrijven (doelgroepanalyse, advertentiepositionering, enz.). In principe zijn deze actoren verplicht om, net zoals wij, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Shield (EU-USA Data Protection Shield) te respecteren. In deze specifieke context waarin de machtsverhoudingen echter daadwerkelijk onevenwichtig zijn, verbindt de ROSSEL Groep zich ertoe om alleen binnen Europa overdrachten te doen en om de overdracht van persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beperken indien zij zwakke punten zou waarnemen in de bescherming die deze actoren hanteren of persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor de ROSSEL Group uw toestemming heeft ontvangen. Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft zijn ook "verwerkingsverantwoordelijken" en nemen daarom volledig hun verantwoordelijkheid en de kosten in verband met de verwerking van persoonsgegevens op zich. De ROSSEL-groep neemt zijn eigen verantwoordelijkheid, beperkt tot zijn eigen persoonsgegevensverwerking, in het kader van de bescherming die zij heeft ingesteld.

Uw toestemming en uw rechten

De bescherming van uw persoonlijke gegevens die van ons wordt gevraagd, is gebaseerd op uw toestemming om deze aan ons over te maken om ze te gebruiken.

Uw toestemming zal u gevraagd worden, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen :

 • om contact met u op te nemen door u aanbiedingen van producten of diensten voor te stellen, door middel van e-mails, pushmeldingen of internet, het verzenden van sms-berichten of sociale netwerken;
 • om u op geolocatie gebaseerde diensten te leveren waarmee u live push-informatie binnen een bepaald kader kunt verzenden .

Verschillende entiteiten van de ROSSEL Groep stellen u voor om een ??profiel voor het gebruik van een website of een dienst aan te maken. In deze context kan u heel goed zelf uw persoonlijke gegevens beheren. Sommige persoonlijke gegevens moeten ons echter verplicht meegedeeld worden om een ??daadwerkelijke dienstverlening mogelijk te maken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  heeft uw rechten op het beheren van uw persoonlijke gegevens versterkt. U beschikt aldus over meerdere rechten:

 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, dat wil zeggen het recht  op (i) bevestiging dat de gegevens worden gebruikt en (ii) de communicatie van de gebruikte gegevens en die zijn / worden doorgegeven aan de ontvangers;
 • het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken;
 • het recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens ;
 • het recht om persoonlijke gegevens te wissen, wanneer ze niet of niet langer worden gebruikt, in geval van ongeoorloofd gebruik of intrekking van toestemming;
 • het recht om een ??klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/;
 • het recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens bestaande uit een verzoek om zijn persoonlijke gegevens hetzij aan het individu zelf, hetzij aan een andere verantwoordelijke te verstrekken om zijn dienst te verlenen;
 • het recht op beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.

Om één ??van de bovenstaande rechten uit te oefenen, vult u het marketing- en commercieel AVG-formulierinen zorgt u ervoor dat u de informatie invult die vereist is om elk van de betreffende rechten uit te oefenen.

Bovendien hebben de Belgische media in het geval van het gebruik van persoonlijke gegevens op de redactionele pagina's van digitale kranten, dwz "voor journalistieke doeleinden" zoals gedefinieerd door de AVG, een Charter opgemaakt inzake de mogelijkheden die mediabedrijven bieden aan burgers vermeld in een onlinepublicatie, waarmee ze het volgende beschikbaar stellen:

 • het recht om foutieve informatie te verbeteren;
 • het recht om gerechtelijke informatie bij te werken;
 • het recht om een ??link naar de webpagina (URL) te verwijderen, ook bekend als dereferentie of desindexering, op het ROSSEL Groep-niveau, wanneer zoekmachines een dergelijk verzoek weigerden.

Om één ??van de bovenstaande rechten uit te oefenen, moet u het AVG formulier Persoonlijke gegevens wissen die worden gebruikt voor journalistieke doeleindeninvullen, waarbij u ervoor moet zorgen dat u de informatie invultdie nodig is om elk van deze rechten uit te oefenen.

Hoewel we elke aanvraag die we ontvangen zorgvuldig evalueren, moeten we in staat zijn om :

 • de aanvrager precies te identificeren. De verwerkingsverantwoordelijken  implementeren een authenticatieproces om ervoor te zorgen dat  de aanvrager de persoon is waarop het verzoek betrekking heeft. Deze vereiste zou geen probleem mogen zijn wanneer een account nodig is om verbinding te maken. In geval van twijfel over de identiteit van de aanvrager moet de verantwoordelijke echter aanvullende informatie opvragen;
 • voldoende responstijd te hebben. Het verzoek zal zonder onnodige vertraging en uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek worden verwerkt . In het geval van een complex verzoek, zal een verlenging van twee maanden worden gebruikt;
 • ongegronde of buitensporige verzoeken te weigeren. Sommige verzoeken kunnen de aanvrager aan kosten blootstellen.

Als hij weigert om op het verzoek te reageren, zal de verwerkingsverantwoordelijke u op de hoogte brengen van deze weigering en van uw recht om zich tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te wenden.

Beveiliging van uw informatie

We implementeren en actualiseren voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn firewalls en gegevensversleuteling, evenals toegangscontroles op persoonlijke gegevens.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de tijd die nodig is om ze te verwerken om u de diensten te verlenen die u aanvraagt ??voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, en voor juridische doeleinden waarvoor wij dergelijke gegevens moeten bewaren. We verwijderen uw persoonlijke gegevens op veilige wijze wanneer deze niet langer nodig zijn voor de beschreven doeleinden.

Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze werkwijzen. We nodigen u daarom uit om het regelmatig te raadplegen om eventuele wijzigingen te zien. Nieuwe versies worden opgeladen op onze website, waarbij de datum ervan wordt bijgewerkt. In geval van substantiële wijzigingen zullen we ook, indien nodig, uw toestemming voor dergelijke wijzigingen vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor aanvullende informatie of vragen met betrekking tot dit privacybeleid staat onze functionaris voor gegevensbescherming (of DPO, Data Protection Officer) tot uw beschikking via e-mail op het adres dpo@rossel.be